pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
Geen actuele filelengte beschikbaar
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Gebruiksvoorwaarden


Het Vlaams Verkeerscentrum biedt u de websites verkeerscentrum.be en filebeeld.be en de informatie erop aan, op voorwaarde dat u zonder enig voorbehoud instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina.


 

1. Doel van verkeerscentrum.be

Op verkeerscentrum.be en filebeeld.be vindt u actuele informatie over de verkeersafwikkeling en incidenten op het Vlaamse hoofdwegennet. Het Vlaams Verkeerscentrum geeft via haar websites enkel informatie over wegwerkzaamheden die onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest vallen.


 

2. Aansprakelijkheid

Het Vlaams Verkeerscentrum besteedt veel zorg aan de inhoud van deze websites en streeft ernaar dat de informatie die ter beschikking wordt gesteld zo volledig, juist, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan het Vlaams Verkeerscentrum niet garanderen dat deze informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Indien het Vlaams Verkeerscentrum ervan in kennis wordt gesteld dat de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de websites onbeschikbaar zou zijn, zal het Vlaams Verkeerscentrum onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling. Als u onjuistheden vaststelt, kan u contact opnemen met de websitebeheerder
 

Het Vlaams Verkeerscentrum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse, onrechtstreekse of om het even welke schade die ontstaat uit het gebruik van de websites, de informatie die via de websites ter beschikking wordt gesteld, de informatie die via mail wordt verstrekt, via Spitsmail of via verkeersinfo@vlaanderen.be of uit de onmogelijkheid om één van voorgaanden te gebruiken. Dit met inbegrip zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen aan programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.
De inhoud van de websites, de links inbegrepen, kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door het Vlaams Verkeerscentrum aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

 

3. Externe websites

Op verkeerscentrum.be vindt u ook een routeplanner voor openbaar vervoer van De Lijn en links naar externe websites die het Vlaams Verkeerscentrum nuttig vindt voor haar bezoekers. Aangezien het Vlaams Verkeerscentrum over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid, noch zeggenschap beschikt, kan zij daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de informatie noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De links naar andere sites die de website van het Vlaams Verkeerscentrum bevat, houdt geen enkele bekrachtiging in van de bewuste site of van de inhoud ervan. Het Vlaams Verkeerscentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Vragen, suggesties of klachten over de ter beschikking gestelde routeplanner van De Lijn mag u rechtstreeks aan De Lijn bezorgen via het meldingsformulier van De Lijnlink naar externe website

 

 

4. Intellectuele eigendomsrechten

Het Vlaams Verkeerscentrum behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de websites verkeerscentrum.be en filebeeld.be en op de ter beschikking gestelde informatie zelf, in welke vorm dan ook. Of in voorkomend geval, horen deze eigendomsrechten toe aan een derde waarvan het Vlaams Verkeerscentrum de nodige machtigingen heeft bekomen.

 

5. Gebruiksrechten

Het is toegelaten om de informatie op deze websites te consulteren en voor niet-commercieel gebruik te reproduceren, mits u de bron (www.verkeerscentrum.be) vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

     Deze toestemming geldt niet voor:
          - teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld
          - de reproductie of het gebruik van camerabeelden, foto’s, kaartjes, afbeeldingen en

            multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.)
          - het commerciëel gebruik van gegevens vermeld op de website
          In deze drie gevallen is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.


Het is toegelaten om op een externe website een hyperlink te plaatsen naar één van de volwaardige webpagina’s van de websites www.verkeerscentrum.be of www.filebeeld.be.

     Deze toestemming geldt niet voor:
          - het gebruik van een techniek die tot doel heeft de website of een element ervan

            geheel of gedeeltelijk op te nemen in een andere website, zoals bij framen of inline

            linken. Hiervoor is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.
 

 

6. Bescherming van persoonsgegevens

zie privacyverklaring7. Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan het Vlaams Verkeerscentrum bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze sites, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Het Vlaams Verkeerscentrum wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Het Vlaams Verkeerscentrum mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat het Verkeerscentrum Vlaanderen de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling van nieuwe diensten.

 

 

8. Geschillen en vorderingen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze sites of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

 

 

9. Privacyverklaring


Camerabeelden

Het Verkeerscentrum maakt gebruik van beeldopnames. De beelden zijn afkomstig van camera’s opgesteld langs snelwegen en belangrijke gewestwegen in Vlaanderen. Ze worden enkel gebruikt ter ondersteuning van het dynamisch verkeersbeheer. Het gebruik van de verkeerscamera’s is geregistreerd bij de Privacycommissie met referentie VT005046023.

Persoonsgegevens
Bij bevragingen, klachten, webreacties en onze spitsmailservice verstrekt men persoonsgegevens aan het Vlaams Verkeerscentrum. Het Verkeerscentrum behandelt die persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Het Verkeerscentrum geeft u daarbij de volgende garanties: 


1. Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
2. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
3. Uw persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
4. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Dat kan door contact op te nemen met de websitebeheerder.
5. Het Vlaams Verkeerscentrum treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

Spitsmail
In elke mail die u via Spitsmail ontvangt, hebt u de mogelijkheid om u uit te schrijven: via de link "uitschrijven" onderaan de mail. U kan de Spitsmail-emails niet beantwoorden omdat ze automatisch worden gegenereerd. Indien u toch opmerkingen heeft, kan u de websitebeheerder een bericht sturen.

Bevragingen
De Verkeersinformatie-enquête werd aangegeven bij de Privacycommissie met referentie: 1169021589361.

 

 

gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring